مجموعه ابزار امجدی فروشنده انواع ابزارالات صنعتی وغیر صنعتی وهمچنین ابزارهای مورد استفاده در مبلسازی وخیاطی  و چرم سازی میباشد